T.C
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi
İl Encümen Başkanlığı
     Aşağıda bulunduğu yer ile niteliği belirtilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alandan; I(a) Grubu Maden üretimi (Deniz Kumu ) yapılacaktır. Şartları ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Giresun Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.
     İhale Giresun Valiliği İl Encümen toplantı salonunda aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca “Açık Usulü” ile yapılacaktır. Teklifler kapalı alınacaktır. İhaleye katılmak için 3213 sayılı Maden kanunun 6.maddesinde belirtilen şartları taşımak ve ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunmak zorundadır. İhaleye aşağıdaki belgelerle müracaat edilir. 
 
 
Gerçek Kişiler için:
1-İl Özel İdaresince hazırlanmış müracaat formu,
2-Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,
3-Onaylı imza sirkürü
4-Bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve numarasını gösterir belgesi,
5-Vekil olarak katılacaklarda noterden tasdikli vekâletname,
6-İlk müracaat harç makbuzu,
7-Teklif mektubu,
8-İhale Teminat Makbuzu,
9-İmzalanmış şartname,
 
Tüzel Kişiler İçin:
1-İl Özel İdaresince hazırlanmış müracaat formu,
2-Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
3-Yönetim onaylı imza sirkürü
4-Bağlı olduğu Vergi Dairesi, İli ve numarasını gösterir belgesi,
5-Vekil olarak katılacaklarda noterden tasdikli vekâletname, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
6-İlk müracaat harç makbuzu
7-Teklif mektubu,
8-İhale Teminat Makbuzu,
9-İmzalanmış şartname,
 
Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Sıra No
İlçesi ve Köyü
Koordinatlar
Alanı
(Hektar)
5(beş) Yıllık Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminatı (%3)
İhale saat ve Tarihi
1
Eynesil  İlçesi
                        1.NOKTA      2.NOKTA      3.NOKTA   4.NOKTA                     
  Sağa (Y)         513922          514256            514260        513927
Yukarı (X)       4548130        4548142          4548025      4548013
 
 
 
 
 
3,91
250.000,00
7.500,00
 
17.07.2018
 
Saat: 10:00
 
İlan olunur.