T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 
Sayı   :
93675124-640-E.8362
28/10/2016
Konu :
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
 
 
VALİLİK MAKAMINA
 
İlgi :
İçişleri Bakanlığı OHAL Koordinasyon Bürosunun 18.10.2016 tarihli ve 61588286-534/384 sayılı yazısı
 
        
        2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3.maddesinde ''Herkes, önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkında sahiptir'', aynı kanunun 17.maddesinde ise "Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir", 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesinde "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir." denilmektedir.
 
        Ayrıca Bakanlar Kurulunun 20/07/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı kararıyla ülkemiz genelinde uygulanmak üzere olağanüstü hal ilan edilmiştir. Olağanüstü Hal uygulamalarının çerçevesini çizen 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11.maddesinin (m) fıkrasında; "kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak" hükmü yer almaktadır.
 
        İçişleri Bakanlığı OHAL Koordinasyon Bürosunun ilgi yazısı ile yukarıda bahsi geçen kanun maddeleri kapsamında, Valilerimiz tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının izin sistemine bağlanması ve gerekiyorsa yasaklanması konusunda her türlü tedbirin alınacağı ve bu doğrultuda tatbik ve icrası ile herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.
 
        Bu çerçevede İlimizde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarının izne bağlanmasını,
 
        Olur'larınıza arz ederim.
 
        
                                                                                                                                                                                                                                                           Necati APAYDIN
                                                                                                                                                                                                                                                        Hukuk İşleri Şube Müdürü
 
 

Uygun görüşle arz ederim.
28/10/2016

Yüksel ÇELİK
Vali Yardımcısı
 

                                                               O L U R
                                                                28/10/2016


                                                             Hasan KARAHAN
                                                           Vali