T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ KEŞAP İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIM İLANI
Giresun İli Keşap İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ' Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar' ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1 (bir) adet daimi süreli (2 ay deneme süreli) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ünvanlı personel istihdam edilecektir.
I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartlan taşıması gerekmektedir.
 1. Türkiye     Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni     Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 35          yaşını doldurmamış olmak ,
 4. Askerlik   görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 5. Kamu        haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun 48.Maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,
 6. Türk  Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap , rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 7. Görevin    özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
 8. Vakıflarda     ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4yılhk Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme , İktisat Fakültesi Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler, Maliye ,Muhasebe, İşletme, Kamu Yönetimi tercih sebebidir) ÖSYM tarafından en son Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3puan türünde en az 60 puan almış olmak, Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.
 9. Ek-(VIII) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (iş tanımı S.Y.D. Vakfımızda mevcuttur)
II.ÖZEL ŞARTLAR
 1. Keşap         İlçe Nüfusuna kayıtlı olmak ve son öaydır Giresun ili merkez ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
 2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
 3. İyi          derecede bilgisayar (Windows, Word ,Excel, Powerpoint, photosops v.b ) kullanma bilgisine sahip olmak
 4. En         az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve fiilen de araç kullanıyor olmak
 5. Adayların         yabancı dil bilgisi, sürücü belgesinin veya iş deneyiminin olması mülakat aşamasında tercih sebebi olarak değerlendirilir.
III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER :
 1. Üzerinde            T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 2. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
 3. 2016 KPSS P3 sonuç belgesi ( aslı veya noter onaylı örneği)
 4. Adli     Sicil Belgesi
 5. Diploma  Fotokopisi (aslı veya noter onaylı örneği)
 6. Özgeçmiş         (özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.
 7. Askerlikle         ilgisi olmadığına dair belge
 8. İş  talep / işe giriş formu ( Vakıftan temin edilir)
 9. Vukuatlı  nüfus kayıt örneği (tüm aile bireylerinin bilgilerini içerecek şekilde )
 10. Ehliyet     Fotokopisi
 11. Bilgisayar      ve bilgisayar programları sertifikaları IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
  1. Başvurular      31.10.2016 tarihinde başlayıp, 15.11.2016 günü saat 17.00 da sona erecektir. Başvuru belgeleri şahsen teslim edilmek zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
  2. Mülakata,        başvuranlar arasından ÖSYM tarafından en son Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 5 aday çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Keşap Kaymakamlığının resmi internet adresi olan www.kesap.gov.tr adresinden 16.11.2016- 23.11.2016 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  3. Mülakat   tarihi ve yeri Keşap Kaymakamlığının resmi internet adresi olan w.w.w.kesap.gov.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Mülakat sonucunda puan sıralamasına göre adaylar arasında ilk 1' e giren aday sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir.4857 Sayılı İş Kanunu nun 15. Maddesinde belirtilen deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır .İşe girmeye hak kazanan Keşap Kaymakamlığı nın resmi internet adresi olan www.kesap.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, bu bildirim tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavı kazanan adayın, yapılacak ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Keşap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı na müracaat ederek sözleşme imzalaması gerekmektedir. Sözleşme imzalamayarak işe başlamayan adayın yerine yedek aday, sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir.
V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
 1. Başvurusu      kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağrılacaktır. Mütevelli Heyetince yapılacak mülakattan sonra Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen personel ile sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
 2. Adayların         evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartlan uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
 3. Sağlık         raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.
 4. Verilen      süre içinde başvurmayan , başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek eleman
ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
 1. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 2. Başvurular      online sistemde http://www.sosyalyardimlar.gov.tr./tr/ adresinden yapılacaktır.
VI-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri : Keşap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı-Hükümet Konağı Keşap/GÎRESUN
 
Tel: (454) 641 44 97